Föreningen omfattar 83 st lägenheter.
35 st 3 rok på på 76,5 kvm
33 st 4 rok på 86,5 kvm
15 st 6 rok på 122.5 kvm
Carport eller garage ingår i respektive bostadsrätt.
Föreningen har installerad fjärrvärme, bredband med fiber som används för TV-distribution, datatrafik och telefoni.
 

Markområdet ”Mesta gärde” har varit åkermark och tillhört Mesta storgård, som innehades av Joel Eriksson. 
Området förvärvades av Eskilstuna stad och stadsplan upprättades och fastställdes 1961. Vid den markundersökning som utfördes i samband med detta, föreslogs att kommande bebyggelse skulle bestå av radhus eller enfamiljshus. I områdets mitt konstaterades markförhållandena vara sådana att man ansåg det lämpligt att använda marken som grönområde.
Två kvarter planerades in. Dels kv. Montören väster om Bynäsvägen, samt kv. Manometern  söder om en nyanlagd gata som fick namnet 
Söderbyvägen, efter den lilla fastigheten Söderby som låg nära Bynäsvägen. 
Kvarteret Manometern gränsar i väster mot Gärdesvägen. Mellan dessa båda kvarter planerades ett stort grönområde med tre stycken kullar för kälkåkning etc.
År 1962 beslutades att bebygga kvarteren Montören och Manometern med radhus för 83 hushåll. Byggmästare Ivan Grubb utsågs till byggherre. BPA blev huvudentreprenör. Vidare bestämdes att upplåtelseformen för bostäderna skulle vara bostadsrätt. 
En bostadsrättsförening bildades Brf Montören. Den registrerades hos Länsstyrelsen den 4. september 1962.  En interimsstyrelse utsågs för att  handha föreningens ärenden under byggtiden.
Efter de förberedande markarbetena påbörjades byggnationen ganska snart. Först byggdes kv. Montören, plus Söderbyv. 8 med värmecentralen, varefter kvarteret Manometern färdigställdes. Inflyttning skedde successivt och slutfördes under vårmånaderna 1964.
De första nybyggarna utgjordes huvudsakligen av unga barnfamiljer. Dåtidens mammor minns säkert hur det var att ta reda på sina ”lergubbar” till barn, efter att de varit ute i stora skaror och lekt på området. Snart nog fick vi emellertid både grus och gräs. Området är ju synnerligen barnvänligt med sina generöst tilltagna grönytor. 
Under de första åren rådde en verklig ”nybyggaranda”. Det planterades häckar, snickrades staket, tillverkades utrustning till barnens lekplatser m m.
Alla var unga och när det så småningom blev dags för yttre målningsarbeten gjordes detta underhåll, nästan undantagslöst, av de boende själva. Medlemmar med specialkunskaper har i många fall kunnat anlitas så att vi inte behövt köpa tjänster utifrån. Detta har självfallet bidragit till att hålla boendekostnaderna nere. 
Nu är förhållandena något annorlunda. Föreningen har bildat arbetsgrupper som utför underhållsarbeten som snickerier, målning, gräsklippning m m. Under hösten 2011 introducerades den första gemensamma städdagen. Det var ett uppskattat inslag där huvudparten av de boende deltog i arbetet med att snygga till vårt område. Även detta bidrar att hålla våra omkostnader nere. Städdagen återkommer under våren och hösten.    
Föreningen har installerat fjärrvärme, bredband med fiber som användes för TV-distribution, datatrafik och telefoni.
Alltsedan bildandet har BRF Montörens angelägenheter handlagts av en styrelse där de ingående personerna fortlöpande rekryterats bland föreningens medlemmar.

Följande ordföranden har lett styrelsens arbete.

Bo Lindholm  1963 - 1965
Bengt Holm 1965 - 1970
Sven Lundgren 1970 - 1975
Sven Jansson 1975 - 1978
Bertil Stjernefors 1978 - 1981
Lars-Olof Karlsson 1981 - 1986
Ivar Jonsson 1986 - 1987
Christer Hylvander 1987 - 2006
Roland Lindell 2006 - 2014
Sven Danielsson 2014 - 2015
Torsten Lindström 2015 - 2017
Daniel Holmén 2017 - 2019
Dan Fröberg 2019-

Historiken författades ursprungligen till föreningens 40-årsjubileum av Bertil Stjernefors, ordförande under åren 1978 - 1981. Senare tillägg, Roland Lindell.